Skip to content
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-3
Audax_web_slider-1920x480px-szeleromu-210616
previous arrow
next arrow
homeicon Visszaélés bejelentés

Visszaélés bejelentés

Az Audax Renewables Kft. (továbbiakban: Kereskedő) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (továbbiakban: Panasztv.) foglalt kötelezettségének eleget téve belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.  

A visszaélés-bejelentő rendszerben a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésekre vonatkozó információkat (a továbbiakban együttesen: visszaélés) lehet bejelenteni. Ilyen lehet különösen a Kereskedő szervezetében elkövetett bűncselekmény (pl. csalás, sikkasztás, gazdálkodás rendjét sértő vagy költségvetést károsító cselekmény), foglalkoztatással, esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal összefüggő jogszabály megsértése vagy intézkedés elmulasztása, versenyjogi jogsértés (pl. kartell). A visszaélés-bejelentő rendszer kizárólag a visszaélések bejelentésére szolgál, így az e körön kívül eső, különösen a Kereskedő és felhasználói közötti jogviszonyokkal, valamint Kereskedő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeket, panaszokat és bejelentéseket, kérjük, hogy ne a visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül, hanem az erre megjelölt csatorná(ko)n tegyék meg.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést az alábbi személyek tehetnek:

a) a Kereskedő által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a Kereskedőnél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c) a Kereskedő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Kereskedővel szerződéses kapcsolatban áll,

e) a Kereskedő tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Kereskedő ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

f) a Kereskedővel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a Kereskedőnél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) a Kereskedővel az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Kereskedővel megszűnt

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentés az alábbi módokon tehető:

Írásban:

  • Postai úton, zárt borítékban a Kereskedő székhelyére vagy budapesti postfaiók címére a következő címzéssel: 

„Audax Renewables Kft.

Jog és Compliance, Compliance Officer s.k.”

visszaélés-bejelentés”

  • Elektronikus úton a visszaélés-bejelentő űrlap kitöltésével (audaxrenewables.hu oldalon)

Szóban:

  • Személyesen: az Elektronikus visszaélés-bejelentő űrlapon jelölve (a visszaélésre vonatkozó információ leírása helyett vagy mellett), a bejelentő által rendelkezésre bocsátott elérhetőségen történő előzetes egyeztetés alapján

A visszaélés bejelentése a bejelentő személyazonosságának felfedése nélkül, anonim módon is megtehető.

Felhívjuk a tisztelt bejelentők figyelmét, hogy 

  • a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha (i) a bejelentő személyazonossága a bejelentés körében rendelkezésre bocsátott információk alapján nem állapítható meg, (ii) a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg, (iii) ugyanazon bejelentő ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentést tesz, (iv) a bejelentésben ismertetett sérelem a bejelentésben érintett személyek jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban,
  • a rosszhiszeműen tett, valamint valótlan tartalmú bejelentés polgári jogi, szabálysértési vagy büntetőjogi következményekkel járhat!

A bejelentett visszaélések kivizsgálásának eljárásrendjéről, a határidőkről, a bejelentőt megillető védelemről, a Panasztv. alapján a Kereskedőnek a bejelentővel szemben fennálló kötelezettségeiről, valamint a Kereskedő visszaélés-bejelentési rendszerének üzemeltetésével összefüggésben végzett személyes adatok kezeléséről részletes tájékoztatás itt érhető el:

ELEKTRONIKUS VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ ŰRLAP:

*kitöltése kötelező!


    Maximum 2000 karakter