Skip to content
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-1
Audax_web_slider-1920x480px-210417-END-3
Audax_web_slider-1920x480px-szeleromu-210616
previous arrow
next arrow
homeicon Ügyintézés – Villamos energia Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók jogairól szóló tájékoztatás

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók jogairól szóló tájékoztatás

Az egyetemes szolgáltatás

Az egyetemes szolgáltatás a versenypiaci energia-értékesítéshez képest, illetve azon belül egy sajátos értékesítési forma. Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó részére Magyarország területén bárhol biztosított az energia-szolgáltatás azonos, jogszabályban rögzített, garanciális feltételekkel, megkülönböztetésmentesen, meghatározott minőségben, méltányos, összehasonlítható, átlátható (hatóság által rögzített legmagasabb) ár ellenében, a kapcsolattartás és a számlázás jogszabályban rögzített szabályai szerint.

Jelenleg az átlagos háztartások ellátásának többsége egyetemes szolgáltatás keretében történik. Az egyetemes szolgáltatást az ezen értékesítési formára működési engedéllyel rendelkező egyetemes szolgáltatók biztosítják egyetemes szolgáltatási szerződés alapján.

A versenypiaci energiaértékesítés feltételeit nagyobb részben – nem a jogszabályi keretek, hanem – a felhasználó és az energia-kereskedő megállapodása tartalmazza, azonban a versenypiaci értékesítés vonatkozásában is fennállnak – az egyetemes szolgáltatáshoz képest szűkebb körben – jogszabályi előírások.

Az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság

 • lakossági fogyasztó
 • nem lakossági fogyasztó az alábbi feltételek esetén:
 • ha mikrovállalkozásnak minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján
 • 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatásban vételezett
 • műszaki követelményeknek megfelel:

(i) villamos energia esetén kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 Amper áramerősségnek (0,4 kV-on) megfelelő teljesítménynél nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik

(ii)földgáz esetén 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik.

Az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság2022. augusztus 1-jétől alkalmazandó veszélyhelyzeti átmeneti szabályozás alapján irányadó további feltételei az egyetemes szolgáltató honlapján érhetők el.

Amennyiben a felhasználó a fenti feltételek szerinti valamely egyetemes szolgáltatásra való jogosultsági kategóriának megfelel, akkor jogosult az egyetemes szolgáltatás igénybevételére az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötés alapján.

A veszélyhelyzeti átmeneti szabályozás értelmében 2022. augusztus 1-jétől azon egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozások vehetik igénybe az egyetemes szolgáltatást, akik 2022. június 18-án már egyetemes szolgáltatás keretében vételeztek.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó azonban úgy is dönthet, hogy az egyetemes szolgáltatás igénybevétele helyett versenypiacról vásárol energiát, jellemzően amiatt mert a versenypiaci energiakereskedő ajánlata a felhasználó szempontjából kedvezőbb feltételeket tartalmazhat. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó bármikor dönthet úgy is, hogy a versenypiaci energiakereskedőtől visszatér az egyetemes szolgáltatásba.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó abban az esetben sem veszíti el az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságát, ha a versenypiacon vételez energiát. A vonatkozó jogszabályi előírások a versenypiaci vételezés esetében is tartalmaznak az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat megillető – az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez képest kevesebb, de a szabadpiaci vételezéshez képest – többletjogosultságokat tartalmazó előírásokat. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói kategóriát megillető jogokat tehát a versenypiaci vételezés keretében is figyelembe kell venni. 

A vonatkozó szabályozás tehát megkülönböztetett felhasználói kategóriaként kezeli az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat megillető főbb jogok köre az alábbi:

 • kereskedőváltással és szerződésfelmondással kapcsolatos jogok
 • kikapcsolással kapcsolatos jogok
 • szolgáltatási egységárral kapcsolatos jogok
 • fizetési feltételekkel és módokkal kapcsolatos jogok

Kereskedőváltás és szerződésfelmondás

A felhasználók szabadon választhatják meg energiakereskedőjüket, egyetemes szolgáltatásra való jogosultságuk esetében egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötés mellett is dönthetnek. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a kereskedői ajánlatok közül a számára minden szempontból legkedvezőbbet válassza ki, és az aktuális kereskedő helyett a legjobb ajánlatot adó kereskedővel/egyetemes szolgáltatóval kössön szerződést felhasználási helye(i) ellátására.

Amennyiben a felhasználó az aktuális kereskedő/egyetemes szolgáltató helyett egy másik kereskedőtől/egyetemes szolgáltatótól szeretne vételezni a jövőben, akkor ennek megvalósítása jogszabályi előírásokkal szabályozott kereskedőváltás útján történik.

A kereskedőváltás lebonyolítása céljából mind a felhasználó önállóan, mind pedig az a felhasználó által választott kereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új energiavásárlási szerződését megköti, amennyiben ezzel a felhasználó megbízza.

A felhasználónak aktuálisan fennálló szerződéses jogviszonyának megszüntetéséről gondoskodnia kell, és a felhasználó annak érdekében, hogy ellátása biztosított legyen, új szerződést köt az általa választott új kereskedővel. A kereskedőváltás ezen szerződéses jogviszonyokban beállt változások elosztói engedélyes felé történő jelzése a kereskedők által. A kereskedőváltás lebonyolításához és az elszámoláshoz szükséges adatrögzítési feladatokat az elosztói engedélyes végzi.

A kereskedőváltás lebonyolítását az érintett kereskedők és hálózati engedélyes térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben az érintett kereskedő és hálózati engedélyes a felhasználónak kereskedőváltással kapcsolatos díjat nem számíthat fel. 

Ez alól kivételt képez a lakossági fogyasztónak nem minősülő és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kisvállalkozásnak nem minősülő felhasználók köre, mivel velük szemben bizonyos korlátokkal alkalmazható szerződésmegszüntetési díj. 

A lakossági fogyasztónak és kis-és középvállalkozásnak nem minősülő felhasználók tekintetében kizárólag határozott idejű és rögzített áras szerződés esetében számítható fel szerződésmegszüntetési díj akkor:

 • ha a felhasználó a szerződés lejárta előtt mondja fel a szerződést, és 
 • a felmondással érintett szerződés rendelkezik a szerződésmegszüntetési díjról, valamint számításának módjáról és 
 • arról a szerződéskötést megelőzően a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott.

A felhasználó energiakereskedelmi szerződését az abban meghatározott feltételek szerint jogosult felmondani, de ettől eltérő felmondási feltételekben történő megállapodásra is lehetőség van a felhasználó és a kereskedő részéről, amennyiben ezeket a feltételeket úgy határozzák meg, hogy az elosztói engedélyes a jogszabályban meghatározott kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra speciális szerződésfelmondási szabályok vonatkoznak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó abban az esetben, ha az energiakereskedelmi szerződése nem határozott időtartamra jött létre, akkor 30 napos felmondási idővel jogosult szerződése írásbeli felmondására. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.

A kereskedőváltás lebonyolítása akkor lehet sikeres, ha a kereskedőváltással érintett kereskedők és a felhasználó, valamint az elosztói engedélyes együttműködik. Az érintett kereskedők egyeztetnek az elosztói engedélyessel a felhasználó által kezdeményezett kereskedőváltás feltételeiről úgy, hogy a kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legkésőbb 21 napon belül megtörténjen. 

Egyetemes szolgáltatás kikapcsolása

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók felhasználási helyeinek kikapcsolására vonatkozó szabályok eltérőek a lakossági és a nem lakossági felhasználók esetében az alábbiak szerint:

Lakossági fogyasztóEgyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó
Kikapcsolást megalapozó körülménya) fizetési kötelezettség 60 napot meghaladó késedelme,b) a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre, ésc) a kereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer írásban értesítette, és az első értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókra vonatkozó jogszabályok alapján megillető kedvezményekre, valamint az előrefizetős mérő felszerelésének a lehetőségére. fizetési kötelezettség teljesítésnek 30 napot meghaladó késedelme
Értesítés a kikapcsolásról és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésrőlkét alkalommal történő írásbeli értesítés: első értesítés: postai vagy – a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén – elektronikus úton második értesítés:tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módontértivevényes levélben vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon
Visszakapcsolás feltételevalamennyi lejárt tartozás és az ezzel kapcsolatos különdíjak megfizetése 
Visszakapcsolási idő (feltételek teljesülésének tudomásra jutásától számítva)24 órán belül, ennek elmulasztása esetén kötbérfizetés 
Kikapcsolás és visszakapcsolás kezdeményezésére vonatkozó szabályoküzletszabályzat tartalmazhat további szabályokat a jogszabályokkal összehangban üzletszabályzat tartalmazza
Elosztói intézkedés határidejekezdeményezés kézhezvételét követő 24 órán beüllegkésőbb a kezdeményezés kézhezvételét követő munkanap
Speciális szabályok1. A lakossági fogyasztó kikapcsolására nem kerülhet sor: a) munkaszüneti napon, b) ünnepnapon, c) munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon, d) külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon. 

2. Nem, vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő fizetési kötelezettség esetén e kötelezettség vonatkozásában lakossági fogyasztók kikapcsolásának további feltétele polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás útjántörténő érvényesítés igazolható módon történt megindítása.
 

Szolgáltatási egységár

Egyetemes szolgáltatás igénybevétele esetén:

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók számára abban az esetben, ha egyetemes szolgáltatás keretében veszik igénybe az energiaszolgáltatást, akkor az egyetemes szolgáltató legfeljebb a maximált hatósági áron jogosult elszámolni az elfogyasztott energiamennyiséget.

Az aktuálisan alkalmazandó egyetemes szolgáltatási egységárakat 

 • a villamos energia egyetemes szolgáltatás vonatkozásában a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011 (I. 31.) NFM rendelet 
 • a földgáz egyetemes szolgáltatás vonatkozásában a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

tartalmazza.

Versenypiacon történő vételezés esetén

Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó versenypiaci szerződés alapján vételez energiát, akkor a versenypiaci szerződésében meghatározott egységár szerepel a számlán. A versenypiaci szerződésben meghatározott ár a felhasználó és a versenypiaci kereskedő megállapodásán alapul, így az egységár mértékével kapcsolatos egyeztetésre a felhasználónak a versenypiaci szerződéskötési folyamat keretében van lehetősége.

Fizetési feltételek és módok

Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatás keretében vételez a fizetési feltételekre és módokra 

 • villamosenergia-vételezés esetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában és 5. pontjában, valamint az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában,
 • földgázellátás esetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 6. és 7. pontjában, valamint az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában

foglaltak irányadók.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó szabad versenypiaci vételezése esetében a fizetési feltételeket és módokat az egyes kereskedők üzletszabályzata tartalmazza.